Στοχοι

 • Η εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς καρκινοπαθείς και τις οικογένειες τους στη περιοχή της Νοτίου Ευβοίας καθώς και η ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματά που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία (Ν. 2071/92, Ν. 2519/97 κ.ά.).
 • Η καταπολέμηση των οικονομικών και ψυχολογικών δυσκολιών των ασθενών, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου και η με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Δ.Σ. παροχή οικονομικής βοήθειας των ασθενών αυτών ανάλογα πάντα με την οικονομική ευρωστία του συλλόγου.
 • Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου, των ασθενών με καρκίνο, η διατήρηση και εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών με ανάπτυξη προγραμμάτων, που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση τους.
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των υπεύθυνων άσκησης πολιτικής και των κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης του καρκίνου, νεοπλασματικών ασθενειών και αποκατάστασης.
 • Η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών και των ασθενών με μοναδικό σκοπο την ανάπτυξη και διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης , αλληλοστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους.
 • Η καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου με τα μέλη άλλων εθελοντικών συλλόγων Βοήθειας και Υποστήριξης Καρκινοπαθών της Ελλάδος και άλλων χωρών με παρεμφερείς σκοπούς και στόχους καθώς και με τα Αντικαρκινικά Νοσοκομεία της χώρας.
 • Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των καρκινοπαθών και στην πρόβλεψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
 • Η συμβολή σε παρεμβάσεις πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου και αποκατάστασης των καρκινοπαθών, που προωθούνται από το Κράτος ή από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.
 • Η συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς και άλλους εθελοντικούς φορείς, προκειμένου να συμβάλλει στην πληροφόρηση του κοινού για την θεραπεία του καρκίνου και των νεοπλασματικών ασθενειών γενικότερα.
 • Η διενέργεια, διοργάνωση, παρουσίαση πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή δράσεων είτε από το σύλλογο είτε και με συμμετοχή άλλων συλλόγων σε αυτές.
 • Η διοργάνωση αιμοληψιών εντός και εκτός Κρατικών Υγειονομικών μονάδων με την συνεργασία της Κρατικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας για την παροχή αίματος στους ασθενείς με καρκίνο της περιοχής μας.
 • Η παροχή κάθε βοήθειας, υλικής ή και ψυχολογικής που καθίσταται δυνατή απο την οικονομική ευρωστία του συλλόγου η οποία με τη σειρά της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο απο την ευαισθησία των μελών και υποστηρικτών του Ελπιζώ.